Header
close search dialog
search dialog

Nasza filozofia dotycząca działalności politycznej

Firma McCormick szczyci się tradycją zaangażowania w sprawy społeczności, w których żyją i pracują nasi pracownicy. Zaangażowanie w sprawy społeczności polega również na wspieraniu działań politycznych wpływających na naszą działalność, nasze marki i naszych pracowników. Obejmuje również działania edukacyjne adresowane do decydentów oraz udział w dialogu publicznym na temat kwestii związanych z realizowaną polityką.

Firma zachęca pracowników, aby aktywnie uczestniczyli w życiu swoich społeczności. Niniejsza polityka nie dotyczy indywidualnych darowizn pracowników przekazywanych na cele polityczne ani wolontariatu, jednak pracownicy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących tych kwestii. Naturalnie żadne z indywidualnych działań pracowników nie mogą sugerować wsparcia ze strony firmy McCormick.


*FIRMA NIE DOKONUJE ŻADNYCH ZWROTÓW KOSZTÓW DAROWIZN NA CELE POLITYCZNE.

Działalność polityczna firmy

Firma McCormick prowadzi politykę korporacyjnej odpowiedzialności społecznej. Niezależnie od lokalizacji, wszyscy pracownicy firmy McCormick mają obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulaminów i rozporządzeń.

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych nie zezwala korporacjom na bezpośrednie przekazywanie funduszy kandydatom ubiegającym się o urzędy federalne (kandydatom na urząd prezydenta, wiceprezydenta ani kandydatom do Izby Reprezentantów lub Senatu Stanów Zjednoczonych). Przepisy stanowe mogą się różnić i mogą zezwalać bądź nie na przekazywanie darowizn kandydatom na urzędy stanowe lub lokalne.

FIRMA MCCORMICK NIE WSPIERA KANDYDATÓW NA STANOWISKA PUBLICZNE ANI KAMPANII POLITYCZNYCH.

Z funduszy firmy można korzystać, (i) aby wspierać stanowe i lokalne głosowania mogące mieć wpływ na firmę lub jakość życia społeczności, w których pracownicy firmy McCormick żyją i pracują lub w których firma McCormick prowadzi inną działalność oraz (ii) aby wspierać sprawy, inicjatywy legislacyjne lub referenda istotne dla firmy, naszych akcjonariuszy, pracowników i innych grup zainteresowanych osób (działania opisane w klauzuli (i) i (ii) są w niniejszej Polityce określane mianem „inicjatyw politycznych”).

Firma McCormick należy do organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz może współpracować z firmami zajmującymi się komunikacją oraz innymi organizacjami i koalicjami w celu prowadzenia edukacji wybieralnych urzędników oraz decydentów rządowych w zakresie kwestii pozostających w sferze zainteresowania firmy i branży.


*WSZYSTKIE DAROWIZNY PRZEKAZYWANE PRZEZ FIRMĘ W RAMACH WSPIERANIA INICJATYW POLITYCZNYCH MUSZĄ BYĆ UPRZEDNIO ZATWIERDZONE PRZEZ KOMISJĘ DS. POLITYCZNYCH ORAZ, PO UZYSKANIU TAKIEGO ZATWIERDZENIA, MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE BEZ WZGLĘDU NA OSOBISTE POGLĄDY POLITYCZNE KADRY KIEROWNICZEJ, DYREKTORSKIEJ LUB ZARZĄDZAJĄCEJ FIRMY.

Skład tej komisji jest określany przez komitet zarządzający firmy i podlega corocznej weryfikacji przez komisję ds. nominacji / ładu korporacyjnego przy zarządzie.

Przypominamy pracownikom, że w firmie obowiązuje polityka korporacyjna dotycząca zgodności z amerykańską ustawą o przeciwdziałaniu korupcji za granicą oraz międzynarodowymi przepisami antykorupcyjnymi, mająca zastosowanie do wszystkich jednostek operacyjnych w Stanach Zjednoczonych oraz międzynarodowych. Wszelkie propozycje dotyczące wykorzystania funduszy firmy do wsparcia jakichkolwiek inicjatyw politycznych poza terenem Stanów Zjednoczonych muszą być dodatkowo zgodne z tą polityką oraz procedurą. Należy pamiętać, że:

*FIRMA MCCORMICK NIE PRZEKAZUJE ŻADNYCH DAROWIZN KANDYDATOM LUB PARTIOM POLITYCZNYM POZA TERENEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH.

*WSZELKIE DAROWIZNY LUB WSPARCIE DLA INICJATYW POLITYCZNYCH POZA TERENEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH WYMAGAJĄ UPRZEDNIEGO ZATWIERDZENIA ODPOWIEDNIEGO CZŁONKA KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO FIRMY, A TAKŻE KOMISJI DS. POLITYCZNYCH.

Różne okoliczności, nadzór

Dokonując darowizn, firma McCormick bierze pod uwagę różne kryteria, takie jak stanowisko wobec różnych kwestii polityki publicznej i/lub obecność pracowników i zakładów firmy McCormick w danym okręgu lub stanie.

Należy pamiętać, że w firmie działa oddzielna komisja ds. darowizn charytatywnych zajmująca się weryfikowaniem wszystkich darowizn dokonywanych przez firmę na rzecz organizacji wymienionych w sekcji 501(c)(3) kodeksu podatkowego (tj. organizacji non-profit powołanych wyłącznie do działalności charytatywnej, edukacyjnej, naukowej i innych dozwolonych celów). Przykładem organizacji wymienionej w sekcji 501(c)(3) jest United Way of Central Maryland.

Przynajmniej raz w roku komisja ds. nominacji / ładu korporacyjnego przy zarządzie otrzymuje sprawozdanie z dokonanych przez firmę darowizn na cele polityczne i omawia z kadrą zarządzającą jej strategie i rekomendacje. Komisja ds. nominacji / ładu korporacyjnego jest także odpowiedzialna za okresową weryfikację niniejszej polityki.

Rodzaje organizacji

Komitety polityczne lub inaczej PAC (Politcal Action Committee) są powoływane w Stanach Zjednoczonych w celu zbierania i wydawania funduszy w związku z kampaniami politycznymi.

*FIRMA MCCORMICK NIE UTRZYMUJE ANI NIE SPONSORUJE ŻADNEGO KOMITETU PAC NA POZIOMIE FEDERALNYM LUB STANOWYM.

Stowarzyszenia branżowe Firma McCormick stoi na stanowisku, że członkostwo i udział w stowarzyszeniach branżowych przynoszą wielorakie korzyści naszej działalności i pracownikom, na przykład zapewniając nam dostęp do najnowszych informacji w sprawach istotnych dla firmy. Firma McCormick jest członkiem wielu stowarzyszeń w branży przemysłu spożywczego i wytwórczego na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym. Wiele z tych organizacji angażuje się w działalność lobbingową, prowadzi własne komitety polityczne lub angażuje się w programy edukacji politycznej. Firma McCormick wspiera stowarzyszenia branżowe, płacąc roczne składki. W niektórych przypadkach firma może dokonywać dodatkowych płatności w postaci darowizn i specjalnego wsparcia wybranych projektów lub działań koalicyjnych, w tym w ramach orędowania za określonymi kwestiami na poziomie federalnym i stanowym.

Ujawnianie informacji

Firma McCormick składa wszelkie sprawozdania i oświadczenia wymagane przez przepisy federalne i stanowe dotyczące finansowania kampanii i ujawniania informacji, obowiązujące w Stanach Zjednoczonych.

Poniższy odnośnik prowadzi do list dokumentów za poprzedni rok finansowy:

(i) listy korporacyjnych darowizn na cele polityczne i płatności dla kandydatów indywidualnych w kwocie przekraczającej 500 USD;

(ii) listy płatności w kwocie 25 000 USD lub wyższej dokonanych w związku z inicjatywą głosowania stanowego;

(iii) listy stowarzyszeń branżowych w Stanach Zjednoczonych, na rzecz których firma McCormick zapłaciła składki w kwocie 25 000 USD lub wyższej i które poniosły niepodlegające odliczeniu wydatki na działalność lobbingową w kwocie przekraczającej 10 000 USD.

Podsumowanie informacji ujawnionych za rok podatkowy 2016

Podsumowanie informacji ujawnionych za rok podatkowy 2015

Podsumowanie informacji ujawnionych za rok podatkowy 2014

Prowadzimy archiwum dokumentacji dotyczącej takich darowizn za trzy lata wstecz, począwszy od roku podatkowego 2014.