Header
close search dialog
search dialog

Jak przekazujemy darowizny na cele charytatywne 

Obowiązek sporządzania rekomendacji dotyczących bezpośrednich darowizn przekazywanych przez firmę spoczywa na komisji ds. darowizn charytatywnych (CDC). Członkowie komisji są powoływani przez komitet zarządzający firmy McCormick i są upoważnieni do przekazywania darowizn zgodnie z polityką i wytycznymi firmy.

Aby komisja wzięła pod uwagę kandydaturę organizacji do otrzymania darowizny charytatywnej, musi być ona (1) organizacją non-profit, (2) założoną i prowadzoną wyłącznie w celach charytatywnych, naukowych, literackich, edukacyjnych lub innych celach humanitarnych bądź troski o dobrostan zwierząt, (3) utrzymywaną w całości lub częściowo z darowizn charytatywnych (4) oraz być zwolniona z podatków na mocy sekcji 501(c)(3) lub sekcji 501(c)(4) kodeksu prawa podatkowego IRS.

Celem naszej firmy jest poprawa jakości życia wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy i skąd pozyskujemy surowce. Nasze zaangażowanie w ramach korporacyjnej odpowiedzialności społecznej jest ukierunkowane głównie na następujące obszary:

Edukacja — (1) szkoły wyższe oraz (2) szkoły podstawowe i średnie, których programy są ukierunkowane na (a) przygotowanie zawodowe studentów i uczniów, (b) które są przeznaczone dla studentów i uczniów o specjalnych potrzebach oraz (c) które są przeznaczone dla naszych zróżnicowanych społeczności.

Zdrowie i dobre samopoczucie

Ochrona środowiska naturalnego

Kultura i sztuka

Organizacje traktowane priorytetowo przez komisję CDC:

● Działające w społecznościach, w których pracownicy firmy McCormick żyją i pracują

● Z przedstawicielami firmy McCormick zasiadającymi w ich zarządach lub zespołach kierowniczych

● Korzystające z wolontariatu pracowników firmy McCormick

Liczba próśb o wsparcie otrzymywanych przez firmę przekracza fundusze, jakimi dysponujemy. Aby mieć pewność, że nasze darowizny są wykorzystywane zgodnie z polityką korporacyjną, firma McCormick nie przekazuje darowizn następującym osobom i podmiotom oraz na następujące cele:

● Osoby fizyczne

● Organizacje robotnicze

● Organizacje polityczne

● Szkoły podstawowe i średnie (z wyjątkiem opisanych powyżej)

● Ośrodki opieki dziennej

● Fundusze podróżne

● Działania reklamowe lub promocyjne

● Organizacje nieprzestrzegające naszej polityki przeciwdziałania dyskryminacji

● Organizacje mogące pozostawać w konflikcie z celami, produktami lub pracownikami firmy.

Polityka przeciwdziałania dyskryminacji

Organizacja zabiegająca o darowizny charytatywne od firmy musi zaświadczyć, że nie dopuszcza się dyskryminacji na podstawie rasy, pochodzenia narodowego, płci, tożsamości płciowej lub ekspresji płci, orientacji seksualnej, statusu weterana wojskowego, stanu cywilnego, wieku, wyznania, niepełnosprawności, ciąży bądź innej cechy chronionej na mocy prawa federalnego, stanowego lub lokalnego.

Jak złożyć wniosek

Komisja odbywa regularne spotkania w celu rozpatrzenia wszystkich wniosków. Każda decyzja firmy jest przekazywana w formie pisemnej. Firma McCormick będzie rozpatrywała tylko jeden wniosek o darowiznę rocznie złożony przez daną organizację.

Wszystkie wnioski o wsparcie charytatywne należy kierować do przewodniczącego komisji ds. darowizn charytatywnych (CDC). Wnioski muszą zawierać następujące informacje:

Jednostronicowe, pisemne oświadczenie podsumowujące zawierające:

● Informacje na temat misji organizacji/projektu

● Cele organizacji

● Potrzeby w związku z programem organizacji / projektem

● Dopasowanie programu/projektu do wytycznych firmy McCormick dotyczących darowizn charytatywnych

● Najważniejsze terminy

● Zaangażowanie konkretnych pracowników firmy McCormick w działalność organizacji non-profit

● Nazwa, adres, numer telefonu, strona internetowa organizacji oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej zaznajomionej z wnioskiem

● Jeśli wniosek jest składany po raz pierwszy lub ma charakter wieloletni, do formalnego wniosku należy dołączyć następujące informacje:

● Bieżący budżet operacyjny, budżet programu/projektu, jeśli ma zastosowanie, źródła wsparcia finansowego, kwoty zobowiązań lub oczekujące oraz zestawienie kosztów administracyjnych, związanych z pozyskiwaniem środków oraz ogólnych

● Kopia zaświadczenia z amerykańskiego Urzędu Skarbowego (Internal Revenue Serivce) potwierdzającego jej status zgodnie z sekcją 501(c)(3) lub sekcją 501(c)(4)

● Lista dyrektorów, członków zarządu i podmiotów stowarzyszonych

● Warunkiem przekazania darowizny może być przeprowadzenie przez jednego lub więcej członków komisji CDC rozmowy twarzą w twarz z przedstawicielem organizacji. Jeśli wniosek został złożony przez osobę znajdującą się w odległej lokalizacji, rozmowa może zostać przeprowadzona przez lokalny zespół kierowniczy lub telefonicznie.

W firmie McCormick zachęcamy do odpowiedzialności społecznej i reagowania na potrzeby społeczności, w których działamy. Staramy się dobrze wywiązywać z naszych zobowiązań w zakresie odpowiedzialności społecznej, wspierając w jak największym stopniu organizacje społeczne świadczące usługi na rzecz naszych pracowników.

Organizacje mogą nadsyłać wnioski na adres: cdc@mccormick.com

Mogą również przesyłać je pocztą na adres:

The Charitable Donations Committee

Attn. Karen Steelman
McCormick & Company, Inc.
18 Loveton Circle
Sparks MD 21152-6000, Stany Zjednoczone