Header
close search dialog
search dialog

Informacje prawne

NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA STANOWI WŁASNOŚĆ FIRMY MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED I JEST PRZEZ NIĄ ZARZĄDZANA. PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ. NINIEJSZE WARUNKI REGULUJĄ KORZYSTANIE Z WITRYN INTERNETOWYCH („WITRYNY”) FIRMY MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED („MCCORMICK”). JEŻELI ZGADZASZ SIĘ NA KORZYSTANIE Z NASZEJ WITRYNY, AUTOMATYCZNIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZE WARUNKI. DZIĘKUJEMY ZA ODWIEDZENIE NASZYCH WITRYN.

Niniejsza Umowa („Umowa”) reguluje korzystanie przez użytkownika z Witryny oraz dostęp i korzystanie z jej zawartości, wpisów, linków, stron, usług i/lub materiałów oferowanych w Witrynach i innych witrynach, które firma McCormick może udostępniać oraz ich wszelkich domen niższego poziomu (które łącznie stanowią „Usługi”). Uzyskując dostęp do którejś z Usług użytkownik zgadza się, że jest związany niniejszą Umową, z jej ewentualnymi okresowymi zmianami lub uzupełnieniami i zgadza się na wszystkie zasady działania, które mogą być publikowane przez firmę McCormick w Witrynach. To odniesienie powoduje włączenie wszystkich tych zasad do niniejszej Umowy.

WŁASNOŚĆ

Całe oprogramowanie, zawartość i materiały wykorzystane lub pojawiające się w niniejszej Witrynie stanowią wyłączną własność firmy McCormick lub jej licencjodawców i są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej. Kopiowanie, sprzedaż lub wykorzystywanie materiałów z Usług jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody firmy McCormick oraz każdego innego odpowiedniego właściciela praw autorskich. Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności z tytułu pobierania materiałów z Usług. Jeśli poprosimy o przedstawienie opinii i/lub pomysłów lub zezwolimy na to, wówczas przed ich przedstawieniem może być wymagane podpisanie umowy przygotowanej przez McCormick, która potwierdzi, że wszystkie przedłożone przez użytkownika opinie, pomysły, sugestie i inne uwagi mogą być wykorzystane przez firmę McCormick bez żadnych ograniczeń i opłat.

UŻYTEK INDYWIDUALNY.

Użytkownik jest uprawniony do odwiedzania, wyświetlania i przechowywania kopii stron niniejszej Witryny wyłącznie na własny, indywidualny użytek. Nie wolno powielać, pobierać, publikować, modyfikować lub w inny sposób rozpowszechniać żadnych materiałów z tej Witryny w jakimkolwiek celu innym niż własny, indywidualny użytek, chyba że firma McCormick udzieli na to pisemnej zgody.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ STRON TRZECICH.

Użytkownik nie może korzystać z Usług w celu przesyłania materiału, który: (i) jest chroniony prawami autorskimi, chyba że użytkownik jest właścicielem tych praw autorskich lub uzyskał pozwolenie od właściciela praw autorskich; (ii) ujawnia tajemnice handlowe, chyba że użytkownik jest ich właścicielem lub posiada pozwolenie od właściciela; lub (iii) narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej innych osób lub narusza prywatność lub prawa do wizerunku innych osób.

PRYWATNOŚĆ UŻYTKOWNIKA.

Akceptując niniejszą Umowę i przesyłając swoje dane osobowe w naszej witrynie internetowej, użytkownik rozumie i zgadza się, że możemy wykorzystywać, gromadzić i udostępniać takie informacje zgodnie z naszą Polityką prywatności. Nasza Polityka prywatności jest włączona przez odniesienie do niniejszej Umowy.

LINKI.

Od czasu do czasu firma McCormick zamieszcza linki do innych witryn internetowych z Witryny. Firma McCormick stara się zapewnić, aby każdy z linków zamieszczonych w Witrynie był odpowiedni dla jej konsumentów. Firma McCormick nie wspiera podlinkowanych witryn ani nie odpowiada za ich zawartość.

PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEJ UMOWY.

McCormick ma prawo w każdej chwili zmienić lub w inny sposób zmodyfikować niniejszą Umowę oraz wprowadzić nowe lub dodatkowe zasady lub warunki (zwane łącznie „Warunkami dodatkowymi”) dotyczące korzystania przez użytkownika z Usług. Warunki dodatkowe wchodzą w życie niezwłocznie i zostają włączone do niniejszej Umowy przez opublikowanie ich przez firmę McCormick w Witrynie. Korzystanie z Witryny po takim powiadomieniu oznacza akceptację wszystkich takich Warunków dodatkowych przez użytkownika.

MODYFIKACJE/ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG.

McCormick ma w dowolnym czasie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usług tymczasowo lub na stałe i/lub do odmowy lub ograniczenia komukolwiek dostępu do którejkolwiek z Usług, za uprzednim powiadomieniem lub bez niego i według własnego uznania. McCormick nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia jakichkolwiek Usług.

MCCORMICK NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI.

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYN I USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „TAK JAK SĄ DOSTĘPNE”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA LUB NIEPRZYWŁASZCZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, TYTUŁU, ZWYCZAJU, HANDLU, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA, DOKŁADNOŚCI TREŚCI INFORMACYJNYCH LUB INTEGRACJI SYSTEMU. FIRMA McCORMICK NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA BĘDZIE DOSTĘPNA LUB BĘDZIE DZIAŁAŁA W SPOSÓB NIEPRZERWANY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW ANI ŻE BŁĘDY I USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE. PONADTO FIRMA McCORMICK NIE GWARANTUJE, ŻE INFORMACJE DOSTĘPNE W NINIEJSZEJ WITRYNIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ ODPOWIEDNIE, DOKŁADNE LUB DOSTĘPNE DO UŻYTKU W OKREŚLONEJ JURYSDYKCJI, A DOSTĘP DO NICH Z JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ICH ZAWARTOŚĆ JEST NIELEGALNA JEST WYRAŹNIE ZABRONIONY. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc powyższe wyłączenia mogą nie mieć zastosowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

McCORMICK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, SANKCYJNE, WYNIKOWE LUB ODSTRASZAJĄCE WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB KORZYSTANIA Z USŁUG LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z NIMI, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH (NAWET JEŚLI FIRMA McCORMICK ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD). W ZAKRESIE, W JAKIM POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, UZNANE ZA NIEMOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA LUB NIEWYKONALNE Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY McCORMICK Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU I NA JAKIEJKOLWIEK PODSTAWIE POWÓDZTWA (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ I INNYCH DZIAŁAŃ W RAMACH UMOWY LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO) W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANEGO Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ LUB UMOWĄ JEST OGRANICZONA DO BEZPOŚREDNICH SZKÓD FAKTYCZNIE PONIESIONYCH, DO WYSOKOŚCI DWUSTU PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (250 USD).

WYBÓR PRAWA.

Niniejsze Usługi znajdują się pod kontrolą McCormick z siedzibą w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych. Uzyskując dostęp do Usług, użytkownik akceptuje, że prawo stanu Maryland w Stanach Zjednoczonych reguluje wszystkie sprawy związane z niniejszą Umową oraz korzystanie lub niemożność korzystania z Usług, a także, że takie prawa będą miały zastosowanie bez względu na przepisy dotyczące konfliktu prawa. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną właściwość rzeczową i miejscową sądów stanowych i federalnych w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych. Niezależnie od przepisów prawa, które stanowią inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa związane z przedmiotowymi Usługami muszą być wniesione w ciągu jednego (1) roku od powstania lub przedawnienia takiego roszczenia lub podstawy powództwa.

POSTANOWIENIA RÓŻNE.

Niniejsza Umowa stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą McCormick w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i reguluje korzystanie z Witryny i Usług, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą McCormick w zakresie przedmiotu Umowy. Niniejsza Umowa może zostać uzupełniona przez inną umowę, którą użytkownik zawiera z firmą McCormick w związku z rejestracją w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji Witryny. Brak wykonania przez firmę McCormick jakichkolwiek praw lub postanowień wynikających z zapisów niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się takich praw lub postanowień. Jeśli jakiekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, strony zgadzają się jednak, że sąd powinien dołożyć starań, aby wprowadzić w życie intencje stron określone w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostają w pełnej mocy. Nagłówki sekcji zastosowane w niniejszej Umowie stanowią jedynie udogodnienie i nie mają żadnych skutków prawnych. Usługi świadczone przez McCormick nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich ani nie są dla nich dostępne.

POSTANOWIENIA I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG MOBILNYCH

Niniejsze warunki regulują korzystanie z usługi wysyłania przepisów „Wyślij na telefon” firmy McCormick (USŁUGA). Korzystanie przez użytkownika z dowolnego aspektu USŁUGI będzie oznaczało jego zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

OPERATORZY UCZESTNICZĄCY I OPŁATY.

USŁUGA jest dostępna za pośrednictwem następujących operatorów: AT&T, Verizon, Sprint, T-Mobile i inni operatorzy uczestniczący na podstawie ich zgody. Należy zweryfikować uczestnictwo w programie u swojego operatora. Obowiązują standardowe stawki za wysyłanie wiadomości tekstowych.

Przeglądanie przepisów na telefon firmy McCormick w przeglądarce mobilnej telefonu może powodować powstanie innych kosztów, dlatego należy sprawdzić koszty usług w swoim planie taryfowym lub u dostawcy usług. Wszystkie opłaty są pobierane przez dostawcę usług mobilnych użytkownika i płatne na jego rzecz.

INFORMACJE KONTAKTOWE.

Użytkownik zgadza się, że numer telefonu komórkowego, który wprowadził do USŁUGI jest zarejestrowany na jego imię i nazwisko i nie będzie inicjować wiadomości wysyłanych na telefon komórkowy innej osoby lub podmiotu.

ZAWARTOŚĆ.

Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować formatu ani marki zawartości udostępnionej mu w ramach USŁUGI („Zawartość”) ani nie dodawać do tej Zawartości żadnych materiałów, w tym treści reklamowych ani promocyjnych. Zawartość jest własnością naszą, naszych oddziałów lub licencjodawców i jest chroniona prawem własności intelektualnej. Udzielamy użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji na pobieranie i korzystanie z Zawartości na wyznaczonym, kompatybilnym urządzeniu mobilnym, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik nie będzie powielał, modyfikował, wykonywał, przenosił, rozprowadzał, sprzedawał, tworzył dzieł pochodnych lub w inny sposób wykorzystywał lub udostępniał Zawartości lub USŁUGI, chyba że jest to wyraźnie określone w niniejszej Umowie.