Header
close search dialog
search dialog

Przejrzystość łańcucha dostaw

Oświadczenie firmy McCormick w związku z ustawą stanu Kalifornia dotyczącą przejrzystości łańcuchów dostaw z 2010 r.

1 stycznia 2012 r. w stanie Kalifornia weszła w życie stanowa ustawa dotycząca przejrzystości łańcuchów dostaw uchwalona w 2010 r. Ten akt prawny zwiększa ilość informacji udostępnianych przez producentów i sprzedawców odnośnie ich wysiłków w celu wyeliminowania niewolnictwa i handlu ludźmi.

Zawsze przykładaliśmy dużą wagę do tego, aby surowce używane w produktach firmy McCormick były pozyskiwane przy użyciu etycznych i sprawiedliwych warunków pracy. Płody rolne wykorzystywane przez firmę McCormick w jej produktach są generalnie pozyskiwane od dostawców zaopatrujących się w surowce w niewielkich, rodzinnych gospodarstwach rolnych. We wszystkich krajach, w których przetwarzamy nasze produkty, robimy to w zakładach spełniających wymogi obowiązujących lokalnych przepisów prawnych. Pracownicy naszych zakładów przetwórczych (zagranicznych i krajowych) otrzymują godziwe wynagrodzenie, mają zapewnione regularne godziny pracy i czyste otoczenie.

Kodeks postępowania dostawców firmy McCormick wyraźnie podkreśla nasze zobowiązanie na rzecz godziwych warunków pracy i pomaga zagwarantować, że firma będzie współpracowała z dostawcami podzielającymi to zobowiązanie. Kodeks postępowania dostawców nakłada na wszystkich dostawców i podwykonawców pragnących współpracować z firmą McCormick obowiązek stosowania się do określonych zasad i praktyk, między innymi:

● przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, łącznie z przepisami dotyczącymi zatrudnienia, wynagrodzenia i świadczeń oraz bezpieczeństwa pracowników i produktów;

● sprawiedliwych praktyk dotyczących zatrudnienia, w tym zakazu pracy dzieci, więźniów lub przymusowej, a także wszelkich form przymusowej pracy służebnej, oraz zapewnienia sprawiedliwych godzin pracy, godziwego wynagrodzenia i bezpiecznego środowiska pracy;

● prowadzenia działalności biznesowej w etyczny sposób, zgodnie z prawem, unikając konfliktów interesów oraz z poszanowaniem dla środowiska.

Staramy się zapewnić przestrzeganie standardów jakości, bezpieczeństwa oraz zatrudnienia w całym łańcuchu dostaw. W tym celu firma przeprowadza weryfikację współpracujących z nią dostawców, aby ustalić, czy są wymagane działania naprawcze. Nasze wysiłki mające na celu zapewnienie zgodności z wymaganiami ustawy obejmują następujące działania:

Weryfikacja i audyty łańcuchów dostaw produktów

Nasz kodeks postępowania dostawców obowiązuje już od szeregu lat, jednak opracowaliśmy dodatkowo proces weryfikacji na podstawie ryzyka, którego zadaniem jest identyfikowanie dostawców podwyższonego ryzyka, a także wdrożyliśmy odpowiednie zasady audytu uwzględniające odpowiedzialne pozyskiwanie towarów, aby mieć gwarancje, że nasi dostawcy przestrzegają naszego Kodeksu postępowania.

Praktyki dotyczące zawierania umów

Kodeks postępowania dostawców firmy McCormick powinien być uwzględniany w naszych praktykach zaopatrzeniowych (i tym samym stanowić gwarancję wyeliminowania pracy niewolniczej i handlu ludźmi z procesu zaopatrzenia) na następujące sposoby:

● umieszczanie odniesień do Kodeksu postępowania w ważnych zapytaniach ofertowych;

● stosowanie we wszystkich porozumieniach i umowach z dostawcami sformułowań wymagających od dostawców zagwarantowania zgodności z Kodeksem postępowania oraz wyrażenia zgody, że stwierdzenie jakiegokolwiek naruszenia kodeksu może skutkować niezwłocznym rozwiązaniem wszelkiej współpracy;

● umieszczanie łącza do Kodeksu postępowania w warunkach zamówień zakupu stwierdzających, że przyjęcie zamówienia zakupu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie najnowszej wersji Kodeksu postępowania;

● wymaganie potwierdzenia zapoznania się z Kodeksem postępowania w ramach procesu wdrażania wszystkich nowych dostawców; oraz

● przekazanie najnowszej wersji Kodeksu postępowania naszym obecnym dostawcom oraz umożliwienie dostępu do strony internetowej, na której będą zamieszczane jego wszelkie modyfikacje.

Wewnętrzna odpowiedzialność i szkolenia personelu

Firma prowadzi politykę korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, jak przedstawiliśmy w naszej Polityce dotyczącej etyki biznesu (dostępnej pod adresem ir.mccormick.com po kliknięciu pozycji Ład korporacyjny, a następnie Polityka dotycząca etyki biznesu). Niezależnie od lokalizacji, wszyscy pracownicy firmy McCormick mają obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Opracowaliśmy program szkoleniowy zapewniający stosownym pracownikom dostęp do szkoleń poświęconych ograniczaniu ryzyka pracy niewolniczej i handlu ludźmi.

Współpraca w ramach branży

W wielu przypadkach nie jesteśmy jedynym przedsiębiorstwem z branży spożywczej współpracującym z danym dostawcą. Jedną z przyczyn zachowywania przez nas przejrzystości w kwestii naszych dostawców jest utrzymywanie kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami z branży w celu sprawdzania możliwości współpracy we współdzielonych zakładach produkcyjnych. Dzięki zaangażowaniu innych podmiotów z branży jesteśmy w stanie wysyłać dostawcom silniejszy przekaz dotyczący znaczenia prowadzenia działalności w odpowiedzialny sposób.

Aby wspomóc te wysiłki, jesteśmy aktywnym członkiem organizacji Business for Social Responsibility („BSR”) zajmującej się między innymi pomaganiem szerokiemu gronu przedsiębiorstw z branży rolniczej i spożywczej, takich jak gospodarstwa rolne, firmy przetwórcze, producenci, sprzedawcy i restauracje, we wbudowywaniu zasad korporacyjnej działalności społecznej w ich kluczowe strategie biznesowe. Więcej informacji na temat organizacji BSR można znaleźć na jej stronie internetowej pod adresem www.bsr.org.

Firma McCormick nie idzie na żadne kompromisy w kwestii uczciwego postępowania.