Header
close search dialog
search dialog

Cenimy innowacyjnośćmyślenia wynikającą z różnorodności.

Firma McCormick stara się wspierać rozwój gospodarczy zróżnicowanej społeczności biznesowej. Nasz program różnorodności dostawców (SDP, ang. Supplier Diversity Program) umożliwia nam nawiązywanie i budowanie relacji z wykwalifikowanymi, różnorodnymi podmiotami gospodarczymi, spełniającymi nasze wysokie wymagania w zakresie jakości i efektywnego gospodarowania zasobami.

CA Transparency in Supply Chains Act | Global Supplier Conduct | Sustainable Agriculture Policy | UK Slavery and Human Trafficking Statement

Dołącz do naszej zróżnicowanej społeczności dostawców

Czy pasujesz do którejś z kategorii działalności lub przedsiębiorstw i spełniasz nasze wymagania dotyczące certyfikacji? Zgłoś swoją kandydaturę jako dostawcy.

ZGŁOŚ SIĘ TUTAJ

Rodzaje firm spełniających kryteria udziału w naszym programie różnorodności dostawców (SDP)

Przedsiębiorstwa kontrolowane przez grupy mniejszościowe (MBE)

Przedsiębiorstwa, które w przynajmniej 51% stanowią własność członka lub członków grup mniejszościowych, są przez nich kontrolowane i/lub prowadzone. Ponadto takie przedsiębiorstwa muszą rozliczać się i być zlokalizowane fizycznie w Stanach Zjednoczonych lub na ich terytoriach powierniczych. Grupy mniejszościowe (lista nie jest wyczerpująca):

● Amerykanie pochodzenia afrykańskiego

● Amerykanie pochodzenia azjatycko-pacyficznego

● Amerykanie pochodzenia latynoskiego

● Rdzenni Amerykanie

● Amerykanie pochodzenia azjatycko-indyjskiego

Przedsiębiorstwa kontrolowane przez kobiety (WBE)

Przedsiębiorstwa, które w przynajmniej 51% stanowią własność kobiet, są przez nie kontrolowane i/lub prowadzone. Ponadto takie przedsiębiorstwa muszą rozliczać się (niezależnie od ich wielkości) i być zlokalizowane fizycznie w Stanach Zjednoczonych lub na ich terytoriach powierniczych.

Małe* przedsiębiorstwa kontrolowane przez osoby pokrzywdzone społecznie lub ekonomicznie (SDB)

Przedsiębiorstwa, które w przynajmniej 51% stanowią własność osób pokrzywdzonych społecznie lub ekonomicznie lub są przez nie kontrolowane.

Przedsiębiorstwa kontrolowane przez amerykańskich weteranów wojskowych (VOB)

Małe przedsiębiorstwa*, które w przynajmniej 51% stanowią własność weterana wojskowego, który również kontroluje je i prowadzi. Weterani wojenni spełniający kwalifikacje:

● Osoba, która służyła w armii Stanów Zjednoczonych i która odeszła lub została zwolniona ze służby, z wyjątkiem wydalenia z niej.

● Weterani z Wietnamu, którzy służyli ponad 180 dni, a dowolna część tego okresu przypada między 5 sierpnia 1964 r. i 7 maja 1975 r. oraz zostali zwolnieni ze służby, z wyjątkiem wydalenia z niej.

Przedsiębiorstwa kontrolowane przez amerykańskich weteranów z niepełnosprawnością nabytą podczas służby (SDVOB)

Małe przedsiębiorstwo*, które w przynajmniej 51% stanowi własność weterana lub weteranów z niepełnosprawnością nabytą podczas służby bądź, w przypadku spółek notowanych na giełdzie, których 51% udziałów stanowi własność weterana lub weteranów z niepełnosprawnością nabytą podczas służby.

Definicja właściciela obejmuje również weteranów z trwałą i poważną niepełnosprawnością nabytą podczas służby, których małżonkowie lub stali opiekunowie kontrolują zarządzanie przedsiębiorstwem oraz jego codzienną działalnością.

Przedsiębiorstwa ze strefy zaniedbanej gospodarczo (HUB)

Poza lokalizacją w strefie zaniedbanej gospodarczo małe przedsiębiorstwa* tego typu muszą również stanowić własność jednego lub kilku obywateli USA i być przez nich kontrolowane, zaś przynajmniej 35% pracowników takiego przedsiębiorstwa powinno być mieszkańcami strefy HUB.

Source America/Ability One Program

Krajowa organizacja non-profit zapewniająca możliwości zatrudnienia dla osób z poważnymi niepełnosprawnościami.

Osoby homoseksualne, biseksualne, transpłciowe (LGBT)

Amerykański koncern biznesowy (a) w przynajmniej 51% należący do osoby lub osób LGBT lub prowadzony, zarządzany i kontrolowany przez takie osoby. Główna siedziba biznesowa takiego przedsiębiorstwa powinna znajdować się na terenie Stanów Zjednoczonych.

Małe przedsiębiorstwo biznesowe (SBE)

Mały koncern biznesowy* powołany w celu osiągania zysków, stanowiący niezależną własność i prowadzony przez niezależne osoby, niedominujący w obsługiwanym segmencie działalności oraz spełniający kryteria wielkościowe określone w ustawie o małych przedsiębiorstwach zgodnie z odpowiednią kategorią Północnoamerykańskiego Systemu Klasyfikacji Przemysłu (NAICS).

Kanadyjska rada dostawców należących do mniejszości rdzennej (ang. Canadian Aboriginal Minority Supplier Council, CAMSC)

Wydaje zaświadczenia potwierdzające, że przedsiębiorstwa stanowią w co najmniej 51% własność przedstawicieli ludności rdzennej i/lub widocznych mniejszości, są przez nie zarządzane i kontrolowane oraz dostarczają produktów/usług przedstawionych w swoim profilu. Na potrzeby zaświadczeń CAMSC przez widoczną mniejszość rozumie się pochodzenie etniczne, nie płeć.

Wymagania dotyczące certyfikacji

Aby firma McCormick uznała przedsiębiorstwo za zróżnicowanego dostawcę, takie przedsiębiorstwo musi uzyskać certyfikat zróżnicowanego dostawcy wystawiony przez jedną z następujących niezależnych organizacji zewnętrznych:

● Narodowa rada ds. rozwoju dostawców z mniejszości narodowych w regonie (ang. National Minority Supplier Development Council, NMDSC) (tylko MBE) http://www.nmsdcus.org

● Krajowa rada przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety (ang. Women’s Business Enterprise National Council, WBENC) (tylko WBE) http://www.wbenc.org

● Stanowe, lokalne lub federalne agencje certyfikacyjne

● Centrum ocen i weryfikacji (ang. Center for Verification and Evaluation, CVE) — przedsiębiorstwa stanowiące własność weteranów wojskowych

● National Gay & Lesbian Chamber of Commerce (NGLCC)

● WEConnect International

● Agencja ds. małych i średnich przedsiębiorstw (ang. Small Business Administration, SBA)

● Source America (NISH)

● Kanadyjska rada dostawców należących do mniejszości rdzennej (ang. Canadian Aboriginal Minority Supplier Council, CAMSC)

● U.S. Business Leadership Network (USBLN)

*Małe przedsiębiorstwa są zdefiniowane zgodnie z sekcją 3(a) ustawy o małych przedsiębiorstwach 15 USC 632(a) i wdrażane przez Agencję ds. małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z częścią 121 tytułu 13 CFR.

Członkostwo firmy McCormick w organizacjach działających na rzecz zróżnicowania dostawców

PARTNER LOGOS

WPEO Logo CAMSC LOGO MSDC Logo DMSCA logo NaVOBA Logo